Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

Tussentijds resultaat van dit door NRO gehonoreerde project over ouderbetrokkenheid. Er zijn in totaal drie projecten rond ouderbetrokkenheid in 2014 van start gegaan en deze hebben elk een looptijd van drie jaar.

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid

Ouderbetrokkenheid bij taal en lezen levert in de vroege fasen van het onderwijs een belangrijke bijdrage aan de schoolse ontwikkeling van kinderen. Ouders kunnen echter verschillende opvattingen hebben over de taalontwikkeling van kinderen en hun rol daarin. Deze opvattingen kunnen de manier beïnvloeden waarop zij ouder-kindprogramma’s gericht op stimulering van taal en geletterdheid bij kinderen in de voor- en vroegschoolse leeftijd (zoals VVE Thuis) uitvoeren.

In hoeverre sluiten dergelijke programma’s aan bij de opvattingen en het gedrag van verschillende groepen ouders ten aanzien van opvoeding en onderwijs? Uit dit onderzoek volgt een interventie die bijdraagt aan de duurzame implementatie van ouder-kindprogramma’s op basisscholen. Vastgesteld wordt onder meer wat succes- en faalfactoren bij de inbedding van ouder-kindprogramma’s in de schoolorganisatie zijn. Ook wordt nagegaan hoe ouderbetrokkenheid gestimuleerd kan worden bij verschillende oudergroepen.

Lees verder op de website van NRO