Training Medezeggenschap in het basisonderwijs

27 oktober 2015
19:30tot21:30
10 november 2015
19:30tot21:30

Ieder lid in de medezeggenschapsraad wil graag enthousiast zijn bijdrage leveren aan de medezeggenschap in de school. Maar begrippen als adviesrecht, instemmingsrecht, reglement, bevoegd gezag, lumpsum, bestuursformatieplan roepen bij sommigen eerder een schrikreactie op dan het gevoel daar eens lekker mee aan de gang te gaan. In de training Medezeggenschap in het basisonderwijs van het HCO vergroot u uw kennis en vaardigheden, waardoor u beter kunt functioneren binnen de medezeggenschapsraad.

De nieuwe wet “Wet Medezeggenschap Scholen” die per 1 januari 2007 van kracht werd, stelt een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verplicht, garandeert transparante informatie en geeft vergaande instemmings- en adviesbevoegdheden.

Programma
Gedurende een tweetal avonden komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet Medezeggenschap Scholen (van 2007)
  • De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad
  • De relaties van de MR met het bevoegd gezag, directie, ouderraad en personeelsgeleding
  • Het dagelijks functioneren van de MR
  • Positie van de MR

Daarnaast is er veel gelegenheid voor uitwisseling van eigen ervaringen met leden van andere MR-en.

Meer informatie
Bekijk de website van ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid HCO